Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van “Webyard”, gevestigd Valerianuslaan 24, 6642 BW Beuningen.

 

Artikel 1. Algemeen.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten waarbij Webyard zaken en/of diensten aanbiedt c.q. levert aan opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Aanbieding, opdracht en overeenkomst.

2.1 Alle aanbiedingen door Webyard gedaan, zijn geheel vrijblijvend zowel voor Webyard als toekomstige opdrachtgever.

2.2 Alle uitgebrachte aanbiedingen zijn geldig gedurende een termijn van 4 weken na dagtekening van de offerte tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk vermeld.

2.3 Webyard behoudt zich het recht voor om een door haar uitgebrachte aanbieding binnen 8 (acht) kalenderdagen na aanvaarding daarvan te herroepen.

2.4 Aanvaarding van een aanbieding kan slechts geschieden door een schriftelijke mededeling van een daartoe bevoegd persoon of personen.

2.5 De van de aanbieding c.q. overeenkomst deel uitmakende documenten (zoals voorbereidende studies, plannen, procesbeschrijvingen, webdesign ontwerpen, webdesign voorbeelden, nulmetingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar zijn niet bindend. Betreffende documenten blijven het (intellectueel) eigendom van Webyard.

2.6 De onder 2.5 genoemde documenten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Webyard worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze worden openbaar gemaakt.

 

Artikel 3. Leveringstermijn.

3.1 Onder leveringstermijn wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de aangeboden zaken en/of diensten moeten worden geleverd c.q. uitgevoerd.

3.2 De leveringstermijn bindt Webyard in zoverre, dat zij al het mogelijke zal doen om de uitvoering van de aangeboden zaken en/of diensten binnen de bepaalde termijn op te leveren.

3.2 Overschrijding van de leveringstermijn zal, ongeacht de daaraan ten grondslag liggende oorzaak, de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4. Betaling.

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het voor de levering van zaken en/of diensten en/of producten overeengekomen totaalbedrag als volgt verschuldigd: 50% vooraf bij de start van een opdracht, uitgezonderd online marketing- en/of hostingdiensten. Hiervoor geldt; 100% vooraf bij de start van een opdracht of zoals anders schriftelijk overeengekomen.

4.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum op een door Webyard aan te wijzen bankrekening te geschieden.

4.3 Bij overschrijding van enige in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn zal de opdrachtgever boven het door hem verschuldigde een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%, gerekend 14 kalenderdagen vanaf factuurdatum.

4.4 Alle kosten, vallende op de inning van enig door de opdrachtgever volgens deze voorwaarden aan Webyard verschuldigd bedrag, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever, zulks voor wat de buitengerechtelijke kosten betreft met een minimum van het geldende incassotarief als gepubliceerd door de Orde van Advocaten.

4.5 Een door opdrachtgever gedane betaling strekt in eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid.

5.1 Webyard is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect geleden, als gevolg van fouten of onrechtmatige daden van degenen, die namens haar uitvoering geven aan werkzaamheden zoals in de overeenkomst met opdrachtgever zijn overeengekomen of daarmee annex zijn, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft, waarvan opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld.

5.2 De aansprakelijkheid is begrensd tot een maximum van de helft van de voor de uitvoering van de opdracht overeengekomen prijs.

5.3 De opdrachtgever draagt de risicoaansprakelijkheid over de inhoud en/of uitvoering van de geleverde Webyard dienst en/of product(en), als deze haar oorzaak vindt in door Webyard niet, niet juist, niet tijdig, of niet volledig ontvangen specificaties of andere mededelingen vanwege de opdrachtgever door middel van een technisch communicatiemiddel zoals telefoon, e-mail of ander transmissiemedium.

5.4 Webyard is nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van leveranciers van Webyard,  hun ondergeschikten of andere personen die door of vanwege hen te werk zijn gesteld.

 

Artikel 6. Ontbinding.

6.1 Webyard heeft eenzijdig het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, mits dit schriftelijk en aangetekend geschiedt.

6.2 Opdrachtgever heeft geen recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

6.3 Indien Webyard instemt met de ontbinding van de overeenkomst zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Bij gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds verrichte prestaties en heeft Webyard onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

6.4 Wanneer Webyard overgaat tot ontbinding van een overeenkomst, zal een eventueel vooruitbetaald geldbedrag worden terugbetaald aan opdrachtgever, onder aftrek van reeds door Webyard gemaakte kosten. Worden deze kosten niet gedekt door de vooruitbetaling, zullen alsnog de meerdere kosten aan opdrachtgever worden doorbelast.

 

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht.

7.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Webyard niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Webyard bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Webyard het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering van de opdracht mogelijk blijft.

7.2 Webyard heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is niet in verzuim als hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.3 Als Webyard zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd een evenredig deel van de overeengekomen prijs aan opdrachtgever in rekening te brengen op basis van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

8.1 Webyard zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. Webyard is enkel aansprakelijk voor het onderkennen van de besparing aan de opdrachtgever en garandeert niet dat de berekende en/of genoemde besparing door Webyard het beste en/of hoogste is voor de opdrachtgever.

8.2 Webyard is enkel verantwoordelijk voor het onderkennen van de besparing voor de opdrachtgever en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van haar mocht worden verwacht.

8.3 Webyard is nooit aansprakelijk voor zowel directe- als indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle andere eventuele schade die benoemd kan worden door de opdrachtgever.

8.4 Webyard is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever.

8.5 Indien de opdrachtgever toestemming verleent aan Webyard om een aansluiting te realiseren voor het accepteren van creditcards, van zowel POS, MO/TO en/of E-commerce waardoor de opdrachtgever de besparing kan realiseren dan zijn alle kosten en eventuele risico’s en/of aansprakelijkheid voor de opdrachtgever.

8.6 Onverminderd het bovenstaande is Webyard niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of schuld en/of verwijtbaar handelen door de opdrachtgever en/of derden.

8.7 Indien de opdrachtgever Webyard alsnog aansprakelijk stelt – om welke reden dan ook – is iedere aansprakelijkheid van Webyard beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen dat Webyard in rekening heeft gebracht.

 

Artikel 9. Geheimhouding.

9.1 Webyard verplicht zich ertoe om al die gegevens van de opdrachtgever geheim te houden waarvan hij weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht. Indien Webyard werkzaamheden met medeweten van opdrachtgever uitbesteed aan één van zijn vaste samenwerkingspartners gelden de algemene voorwaarden van deze partij en is Webyard niet aansprakelijk voor nakoming.

 

Artikel 10. Auteursrechten.

10.1 Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld of niet geheel is betaald of in geval van annulering, blijven alle rechten bij Webyard.

10.2 Door  Webyard vervaardigde of verstrekte concepten, teksten, tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, modellen, berekeningen, lay-outs, webdesign, fotografie, video of online marketing campagnes, zijn eigendom van Webyard. Webyard is de auteursrechthebbende met alle daaruit voortvloeiende rechten, voor zover hiervoor het auteursrecht geldt.

10.3 Alle rechten voortvloeiend uit het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht blijven, ook na beëindiging van de overeenkomst, in eigendom van Webyard. Opdrachtgever is gerechtigd deze in ‘bruikleen gegeven’ rechten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden. Ze is niet gerechtigd deze over te dragen, direct of indirect, aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webyard. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

10.4 De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

 

Artikel 11. Personeel. 

11.1 Zolang een opdracht wordt uitgevoerd en gedurende één jaar na levering of beëindiging van een opdracht, zal het iedere partij verboden zijn om – direct of indirect – enige arbeids- of andere samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een persoon die bij de opdracht uit hoofde van de andere partij betrokken was.

 

Artikel 12. Acquisitie.

12.1 Na sluiting van de overeenkomst tussen Webyard en de opdrachtgever, heeft Webyard het recht om op bescheiden en gepaste wijze de firmanaam van de opdrachtgever op zijn klantenlijst te plaatsen. Webyard is gerechtigd om een beknopte beschrijving van deze opdracht en een exemplaar van het product, voor acquisitie van nieuwe klanten te gebruiken.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht.

13.1 Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de met Webyard gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig gemaakt worden in het arrondissement, waar Webyard is gevestigd.

13.2 Op de uitgebrachte aanbiedingen en de gesloten overeenkomsten met Webyard is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.